ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ใบอนุญาตททท เลขที่ 11/03355
dot
bulletเกี่ยวกับบริษัท
bulletท่องเที่ยวต่างประเทศ
bulletท่องเที่ยวแบบกลุ่มคณะ
bulletท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์
dot
dot
bulletเรือคุณแม่
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือสองฝั่งคลอง
bulletเรือแว่นฟ้า
bulletเรือลอยนาวา
bulletเรือมโนราห์
bulletเรือแม่ย่านางไม้
dot
dot
bulletสถานที่ทำพาสปอร์ตในไทย
bulletสถานฑูตประเทศต่างๆในไทย
bulletสายการบินต่างๆในไทย
bulletประเทศกลุ่มสัญญาเชงเก็น
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletเตรียมตัวก่อนเดินทาง
bulletทวีปเอเชีย
bulletประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องยื่นวีซ่า
bulletประเทศฝรั่งเศส
bulletประเทศเยอรมัน
bulletทวีปยุโรป
bulletประเทศสวิตเซอร์แลนด์
bulletประเทศออสเตรเลีย
bulletประเทศอิตาลี
bulletประเทศอียิปต์
bulletทวีปอเมริกา
bulletเวลาทั่วโลก
bulletทวีปออสเตรเลีย
bulletตะวันออกกลาง
bulletทวีปแอฟริกา
dot
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น article

          

ปัจจุบัน ไม่ต้องยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1ใบ
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทางและลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
  (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. 6.1 ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  6.2 ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  6.3 ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  6.4 ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด

 7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
  (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

 

กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

 • หนังสือรับรองเหตุผลในการเดินทาง : สำเนาจดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน) สำเนาภาพถ่ายด้วยกัน จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
 • กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น จากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังรับรองการเสียภาษี หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร สำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หนังสือรับรองรายได้)


อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์มของเอกสาร แต่สามารถดูจาก ลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้

(อนึ่ง ผู้ที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นภายในเวลา 3 ปี ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นหนังสือรับรองเหตุผลในการเดินทางเท่านั้น)

หมายเหตุ

1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือ เดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ อีก 4 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้องที่ศูนย์ JVAC ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดใน หนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตคาดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่า 4 วันทำการถัดไป เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็น ต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการฉะนั้น กรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้ง หมายเลขใบนัดฟังผล(ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข6หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด (ตัวเลข8หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 วันทำการถัด ไปจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

 • การยื่นคำร้องและการคืนหนังสือเดินทาง
       สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง(การฟังผลวีซ่า) สถานทูตฯจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจยืนยันวันคืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยทางสถานทูตฯจะคืนหนังสือเดินทางได้เร็วที่สุดในอีกสองวันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้องระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง

       สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าอาจใช้เวลาดำเนินการมากกว่าสองวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตฯจะให้ใบนัดฟังผลและระบุว่าให้รอ[ทางสถานทูตฯจะติดต่อทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง] ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางตามที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตฯ หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยให้แจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล(ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 5 หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด(ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออก วีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองวันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

       ในการยื่นคำร้องกรุณาระวังเรื่องเวลาและเคาน์เตอร์ที่รับคำร้องขอวีซ่าซึ่งจะแยกประเภทตามวัตถุประสงค์การเดินทางและประเภทวีซ่า
   
 • หนังสือเดินทาง
  (1) ต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
  (2) สำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 • ใบคำร้องขอวีซ่าและแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่า
  (1) ใช้แบบฟอร์มของสถานทูตญี่ปุ่นโดยมารับที่สถานทูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยเท่านั้น (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/)ดาวน์โหลดได้จากที่นี่
  (2) กรุณากรอกข้อความในใบคำร้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นให้ครบถ้วน สำหรับแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่าสามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้ หากกรอกข้อความไม่สมบูรณ์จะทำให้ไม่สามารถพิจารณาออกวีซ่าได้ กรุณารับทราบด้วยว่าถ้าข้อความที่กรอกไว้ไม่เป็นความจริงทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการออกวีซ่า
 • รูปถ่ายที่ติดในใบคำร้อง
       กรุณาเตรียมรูปถ่าย 1 รูป ที่มีขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน โดยใช้กาวทาและติดรูปที่ใบคำร้องให้เรียบร้อย หากรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานจะไม่สามารถรับคำร้องได้
 • เอกสารที่ใช้ประกอบ
  (1) กรุณาระมัดระวังในการเตรียมเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับยื่นคำร้อง
  (2) กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามระเบียบการขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์
  (3) หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการพิจารณาออกวีซ่า
  (4) โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ให้ทราบด้วย
  (5) ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
 • อื่นๆ
  (1) สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อการพำนักอาศัยมากกว่า 90 วัน การไปทำงาน ประเภทต่างๆ ฝึกงานภาคปฏิบัติ ศึกษาต่อมากกว่า 3 เดือน กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากได้รับ “ใบสถานภาพการพำนัก”จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  ขั้นตอนในการดำเนินการขอใบสถานภาพการพำนัก กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักตรวจ คนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
  (โฮมเพจสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
  http://www.immi-moj.go.jp/)
  (2) ในกรณีที่มีการยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ คือมีวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทางเหมือนกันขอ แนะนำให้ยื่นวีซ่าพร้อมกันเป็นหมู่คณะไม่ควรแยกยื่น
  (3) ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์เดิมจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการปฎิเสธวีซ่า
  (4) ข้อแนะนำผู้ยื่นขอวีซ่า ให้จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินหลังจากทางสถานทูตฯอนุมัติวีซ่าแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าทรานซิทเท่านั้นที่จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินเพื่อประกอบการพิจารณา ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแม้ผู้ยื่นแจ้งว่าได้ซื้้อตั๋วเครื่องบินแล้ว

  การอนุญาตให้ตัวแทนดำเนินการยื่นวีซ่า

        โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่นพนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่นๆ) มาดำเนินการแทนได้เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
  (1) ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ทุพพลภาพ
  (2) ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
  (3) ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
  (4) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
  (5) ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ

  ** กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 ,              0-2696-3003 หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
  TEL: 02-632-1541-4   FAX: 02-231-3671
  อ้างอิงข้อมูลโดย :  
  Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/

    ดูโปรแกรมทัวร์คลิ๊ก 

  ** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัตของลูกค้าในแต่ละราย**

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-939-8500 (auto)  วาเคชั่น ช้อยส์ ยินดีให้บริการทุกท่าน

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยวและการยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ

เกาหลี
ทวีปแอฟริกา
ตะวันออกกลาง
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป
ฮ่องกง
ทวีปเอเชีย
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์ article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
< QR-CODE http://www.vacation-choice.com

วาเคชั่น ช้อยส์
เลขที่ 11 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 02-939-8500(auto)   
Hotline : 086-354-2296   E-mail :
info@vacation-choice.com