ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ใบอนุญาตททท เลขที่ 11/03355
dot
bulletเกี่ยวกับบริษัท
bulletท่องเที่ยวต่างประเทศ
bulletท่องเที่ยวแบบกลุ่มคณะ
bulletท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์
dot
dot
bulletเรือคุณแม่
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือสองฝั่งคลอง
bulletเรือแว่นฟ้า
bulletเรือลอยนาวา
bulletเรือมโนราห์
bulletเรือแม่ย่านางไม้
dot
dot
bulletสถานที่ทำพาสปอร์ตในไทย
bulletสถานฑูตประเทศต่างๆในไทย
bulletสายการบินต่างๆในไทย
bulletประเทศกลุ่มสัญญาเชงเก็น
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletเตรียมตัวก่อนเดินทาง
bulletทวีปเอเชีย
bulletประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องยื่นวีซ่า
bulletประเทศฝรั่งเศส
bulletประเทศเยอรมัน
bulletทวีปยุโรป
bulletประเทศสวิตเซอร์แลนด์
bulletประเทศออสเตรเลีย
bulletประเทศอิตาลี
bulletประเทศอียิปต์
bulletทวีปอเมริกา
bulletเวลาทั่วโลก
bulletทวีปออสเตรเลีย
bulletตะวันออกกลาง
bulletทวีปแอฟริกา
dot
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน article

1. หนังสือเดินทาง        
     1.1  ต้องมีอายุเหลือมากว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่า ด้วย  เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
     1.2  ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 6 หน้า
     1.3 ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่ม Etats Schengen หรือ อเมริกา แคนนาดา และอังกฤษ ท่านจะต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานฑูต

2. รูปถ่าย
     2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน รูปโพลาลอยด์สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลัง

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรข้าราชการ,สำเนาใบสูติบัตร(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และถึงแม้จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานฑูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. หลักฐานการเงิน (ใช้ทั้ง 4.1 และ 4.2 อย่างละ 1 ชุด)
     4.1 สมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง (เล่มจริง) พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
     4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร กรุณายื่นขอจากทางธนาคารโดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า)  หมายเหตุ กรณีท่านใดรับรองการเงินให้บุคคลในคณะ
            - กรณีออกหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ต้องระบุชื่อผู้รับรองและผู้ที่ให้รับรอง) 1 ท่าน/ชุด
            - กรณีถ่านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของตนเองให้กับผู้ที่จะรับรองด้วย 1 ท่าน/ชุด
     4.3 ทางสถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
     5.1 กรณีเป็นพนักงาน
           - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลา งานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
    5.2 กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
          - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
    5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
          - หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบ รบ.
    5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
           - หลักฐานประกอบการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า,หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า,หนังสือบริคณห์สนธิ
             ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ  (อายุสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
   5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน
          - ต้องเตรียมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ),สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
   5.6 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี
         - ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วยพร้อมแนบหลักฐานของบิดาและมารดาตามข้อ 3-5
         - เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง ของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครอง ของผู้อื่นจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม  เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้นตามข้อ 3-5 
6. หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน,ที่ทำงาน,สถานศึกษาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของสถานฑูตในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซ่า**)
7. กรณีที่บริษัทฯของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6  แล้ว ทางบริษัท ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Etats Schengen เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฎิเสธวีซ่าสถานฑูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
9. หากสถานฑูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานฑูตขอ เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต ยกเลิก วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  ดูโปรแกรมทัวร์คลิ๊ก

***รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย***

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-939-8500(auto) วาเคชั่น ช้อยส์ ยินดีให้บริการทุกท่าน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยวและการยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ

เกาหลี
ทวีปแอฟริกา
ตะวันออกกลาง
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป
ฮ่องกง
ทวีปเอเชีย
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์ article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส article
เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
< QR-CODE http://www.vacation-choice.com

วาเคชั่น ช้อยส์
เลขที่ 11 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 02-939-8500(auto)   
Hotline : 086-354-2296   E-mail :
info@vacation-choice.com